Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free: +1 800 789 50 12

Voorwaarden

Algemene voorwaarden DeCompany

 

Artikel 1 - Algemeen

1. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "DeCompany" wordt daaronder verstaan DeCompany, gevestigd te Ulvenhout;

2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van de "wederpartij" wordt daaronder verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon, die met DeCompany een overeenkomst wenst af te sluiten, respectievelijk heeft afgesloten;

3. Op alle aanbiedingen gedaan door DeCompany en op alle overeenkomsten, strekkende tot levering en/of vervaardiging van goederen en/of verrichten van diensten, daaronder ook begrepen reparatiewerkzaamheden, alsmede alle leveringen en opleveringen van DeCompany zijn deze algemene voorwaarden van toepassing;

4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze door DeCompany schriftelijk zijn aanvaard;

5. Indien de wederpartij van algemene voorwaarden gebruik maakt zullen bij een te sluiten of gesloten overeenkomst deze onderhavige algemene voorwaarden prevaleren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. Dit geldt ook indien de wederpartij in haar algemene voorwaarden een dergelijke bepaling heeft opgenomen zoals in de eerste zin van dit lid.

Artikel 2 - Offertes

1. De door DeCompany gedane offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende veertien dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;

2. Tekeningen, beschrijvingen, specificaties, modellen, constructies, schema's en andere technische bescheiden maken deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover in de overeenkomst daarnaar wordt verwezen;

3. Tekeningen, beschrijvingen, specificaties, modellen, constructies, schema's en technische bescheiden die door dan wel in opdracht van DeCompany zijn vervaardigd, blijven eigendom van DeCompany. Indien geen opdracht wordt verstrekt, dienen deze bescheiden ook zonder een daartoe strekkend verzoek, franco aan DeCompany te worden teruggezonden;

4. Indien geen opdracht wordt verstrekt, is DeCompany gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle met de offerte verband houdende werkelijk gemaakte kosten;

5. Bij alle oppervlakten, bestaande uit banen of stroken worden bij het meten de grootste lengte- en breedte-maten aangehouden. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgave van maten, stalen en modellen, afkomstig van DeCompany zijn zo nauwkeurig mogelijk. Kleine verschillen bij de uitvoering zijn toelaatbaar;

6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is nimmer in de offerte begrepen: stucadoors-, schilder-, breek en timmerwerk, alsmede reinigingswerkzaamheden.

Artikel 3 - Aanvang van de werkzaamheden

1. In de overeenkomst wordt - zo nodig- de datum van de aanvang en de geschatte duur van het werk vastgelegd. Van een fatale termijn is eerst sprake wanneer zulks schriftelijk is bedongen met de term "fataal";

2. DeCompany is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een voorschot van tenminste 30 procent te vragen.

Artikel 4 - Modellen en tekeningen

1. Het is niet toegestaan bij de uitvoering van enig werk gebruik te maken van adviezen, ontwerpen en tekeningen afkomstig van DeCompany behoudens wanneer daarover overeenstemming bereikt is, dan wel het werk door de gordijnenspecialist wordt uitgevoerd.

Ontwerpen en tekeningen blijven eigendom van DeCompany. De auteursrechten en modelrechten rusten bij DeCompany;

2. Adviezen ten aanzien van het aanbrengen of het treffen van voorzieningen in verband met door DeCompany uit te voeren opdrachten zijn vrijblijvend.

Artikel 5 - Prijzen

1. De prijzen zijn netto in Euro’s, exclusief BTW of anders vermeld;

2. Indien na het aanvaarden van een opdracht enige verhoging van prijsbepalende factoren zich voordoen, waarop DeCompany redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, zoals stijging van materiaalprijzen, lonen, sociale lasten, belasting, transportkosten - ook al is Algemene Voorwaarden van DeCompany - zulks voorzienbaar bij het sluiten van de overeenkomst - is DeCompany  gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

1. De door DeCompany geleverde zaken blijven het eigendom van DeCompany, totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met DeCompany gesloten overeenkomsten is nagekomen, zoals:

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst door DeCompany verrichtte of te verrichten diensten;

- eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de wederpartij van een overeenkomst;

2. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is DeCompany gerechtigd afgeleverde zaken waarop het onder sub 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10 procent van het door hem verschuldigde bedrag;

3. Indien een derde enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken wil vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht DeCompany hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen;

4. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van DeCompany:

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade en tegen diefstal, en om de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

- alle aanspraken van de wederpartij of verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan DeCompany op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239b BW;

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van DeCompany;

- op andere manier medewerking te verlenen aan alle maatregelen die DeCompany ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaak wil treffen.

Artikel 7 - Tussenpersonen en toezeggingen

1. Opdrachten aangenomen door, alsmede voorwaarden en bedingen overeengekomen met vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen dienen door DeCompany schriftelijk te worden bevestigd alvorens zij bindend zijn;

2. Indien bij het sluiten van de overeenkomst door DeCompany of haar personeel toezeggingen zijn gedaan zullen deze toezeggingen voor zover deze afwijken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, slechts gelden indien zij schriftelijk door DeCompany zijn bevestigd.

Artikel 8 - Omvang der opdracht

1. De opdracht omvat uitsluitend hetgeen op de opdrachtbevestiging is omschreven. Geringe afwijkingen bij de uitvoering zijn geoorloofd;

2. Meer - en/of minder werk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk hoort in het algemeen: alle werkzaamheden die niet op de orderbevestiging zijn vermeld, maar wel door DeCompany, dan wel de wederpartij worden verlangd;

3. Wijziging als sub 2 bedoeld, zullen schriftelijk worden overeengekomen. Ontbreekt de schriftelijke opdracht, dan sluit dat niet uit aanspraken van DeCompany op de wederpartij ter zake van verrekening. Bij gebreke van een schriftelijke overeenkomst rust het bewijs van de wijziging op de wederpartij.

Artikel 9 - Overmacht

1. DeCompany is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering ten gevolge van overmacht in de ruimste zin des woords;

2. In dit geval wordt onder meer als overmacht beschouwd:

- storingen in het bedrijf dan wel belemmeringen waaronder de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd wordt, kostbaarder of bezwaarlijk wordt gemaakt;

- staking, ziekte of ongeval van personeel met uitvoering van de opdracht belast;

- oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, brand, transportstremmingen, regeringsmaatregelen op de uitvoering van de opdracht van

invloed zijnde, alsook alle andere onvoorziene gebeurtenissen in het bedrijf van DeCompany of in bedrijven waarvan DeCompany zaken betrekt, welke met de betreffende opdracht in verband staan;

- vertraagde of foutieve levering door welke oorzaak dan ook, van tijdig en op de juiste wijze bestelde materialen, machinerieën,

onderdelen van machines;

3. Ingeval van overmacht zal de wederpartij DeCompany gedurende een naar omstandigheden redelijke termijn na de overeengekomen datum waarop de opdracht uitgevoerd dient te zijn, de gelegenheid geven haar verplichtingen alsnog na te komen. Indien de overmachttoestand aanhoudt, heeft DeCompany het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat deze wel uitvoerbaar is. Indien dit laatste in redelijkheid niet mogelijk is, hebben partijen elk het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, waarbij eventueel door de wederpartij verstrekte materialen in bewerkte of onbewerkte toestand zonder enige vergoeding door het Algemene Voorwaarden van DeCompany zullen worden teruggegeven aan de wederpartij. De ontbonden verklaring dient schriftelijk te geschieden jegens de andere partij;

Bij ontbinding is geen der partijen jegens elkaar tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

1. DeCompany is eerst aansprakelijk wegens niet, niet tijdige, niet behoorlijk nakoming van de opdrachten of van de overeenkomst, nadat DeCompany schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij aan DeCompany een termijn van 1 maand gegund moet worden om de overeenkomst alsnog na behoren na te komen, alvorens DeCompany in rechte betrokken kan worden;

2. DeCompany is voorts nimmer tot enige schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd. Met name is DeCompany niet gehouden tot het vergoeden van directe of indirecte schade tengevolge van handelen of nalaten van personen van wier diensten DeCompany gebruik maakt; schade tengevolge van enige tekortkoming in ontwerp, dan wel defecten of gebreken in ter beschikking gestelde materialen; schade tengevolge van schending van octrooien, licenties, auteurs- of modelrechten dan wel rechten van derden, voor zover deze wordt aangericht op initiatief van de wederpartij, waaronder gevat wordt het gebruik van gegevens welke door of vanwege de wederpartij zijn verstrekt;

3. Wat betreft door of namens de wederpartij bij DeCompany aangevoerde materialen draagt de wederpartij het risico voor alle directe of indirecte schade. De wederpartij is gehouden DeCompany te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesse waarvoor de wederpartij alsmede zijn personeel door derden te dier zake mochten worden aangesproken. Deze vrijwaringplicht geldt evenzeer voor alle aanspraken van derden naar aanleiding van de uitvoering van de opdracht door en in opdracht van DeCompany.

Artikel 11 - Levertijd

1. Onder levertijd wordt verstaan de overeengekomen termijn, waarbinnen de werkzaamheden uitgevoerd moeten zijn;

2. De levertijd gaat in op het moment dat DeCompany de opdrachtbevestiging verzendt, alsmede in het bezit is van alle materialen en gegevens, onverschillig of deze door de wederpartij dan wel door derden dienen te worden verstrekt;

3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient DeCompany derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld;

4. Indien bij het aangaan van een overeenkomst uitdrukkelijk is gestipuleerd dat uitvoering van de opdracht voor of op een bepaalde dag of uur moet geschieden, wanneer de opleveringstermijn een essentieel bestanddeel vormt van de overeenkomst, heeft de wederpartij ingeval van overschrijding van de leveringstermijn uitsluitend het recht de overeenkomst te annuleren.

Artikel 12 - Betalingscondities

1. Bij overeenkomsten tot aanneming van werk zijdens DeCompany geldt als betalingsconditie, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen, bij het plaatsen van de opdracht minstens 30 % (bij shutters en grote opdrachten ( min 10.000,- euro ) 50%) van de overeengekomen aanneemsom, onmiddellijk na de oplevering 70 %  ofwel 50%.

2. Betaling geschiedt netto a contant binnen 2 dagen na factuurdatum ten kantore van DeCompany, dan wel door storting op een door DeCompany aan te wijzen bankrekening;

3. Een beroep op enige aftrek of schuldvergelijking zijdens de wederpartij is nimmer toegestaan. Hiervan wordt uitdrukkelijk afstand gedaan;

4. Afwijkende betalingsafspraken binden uitsluitend wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen;

5. Reclames op een zelfstandig onderdeel van een gespecificeerde factuur ontheffen de wederpartij nimmer van zijn plicht tot betaling binnen de aangegeven tijd, ten aanzien van de overige posten der nota;

6. De wederpartij is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn zonder sommatie of ingebreke stelling;

7. Wanneer de rekening na bovengemelde betalingstermijn nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de wederpartij DeCompany een vertragingsrente verschuldigd van 1 % per maand of gedeelte van een maand;

8. Ingeval van buitengerechtelijke invordering is de wederpartij naast de hoofdsom en de rente de gebruikelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van € 50,--. Gehoudenheid tot voldoening van deze kosten volgt reeds uit het enkele feit der aanschrijving van de debiteur door een derde incasseerder;

9. Ingeval van gerechtelijke invordering, waaronder faillissementsaanvrage, blijft de wederpartij naast de gerechtelijke kosten, waaronder mede begrepen de advocaatkosten, tevens rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

Artikel 13 - Opschorting

1. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de betalingspositie van de wederpartij op grond van door DeCompany in te winnen inlichtingen voldoende blijkt te zijn;

2. Zodra en zolang de wederpartij een openstaande rekening, voor zover opeisbaar, niet voldoet, is DeCompany gerechtigd de nakomingvan haar verplichtingen en daarmede de uitvoering van de opdracht op te schorten;

3. DeCompany is steeds gerechtigd ten hare genoegen zekerheid te vorderen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen;

4. Tijdens een opschorting als hierboven bedoeld, heeft de wederpartij niet het recht op die grond ontbinding van de overeenkomst te vorderen en blijven alle door de wederpartij ter beschikking gestelde materialen en goederen voor rekening en risico van de wederpartij onder DeCompany.

5. Het beweerdelijk niet nakomen van enige verplichtingen uit de overeenkomst zijdens DeCompany ontheft de wederpartij niet van diens verplichtingen;

Artikel 14 - Annulering en wijziging opdracht

1. Wijziging of annulering van een opdracht om welke reden dan ook behoeft schriftelijk instemming van DeCompany;

2. De meerdere of mindere kosten uit wijziging van de opdracht voortvloeiende, zullen worden verrekend, waarbij rekening zal worden gehouden met de reeds verrichte van onnut zijnde werkzaamheden;

3. Ingeval van eenzijdige niet door deze voorwaarden toegelaten annulering van de overeenkomst door de wederpartij, is deze

schadevergoeding verschuldigd ter zake van gemaakte kosten en winstderving.

Artikel 15 - Garantie

1. Alle grieven over de uitvoering van het werk kunnen door de wederpartij bij DeCompany slechts geldend worden gemaakt bij aangetekend schrijven binnen 14 dagen na oplevering van het werk. Het schrijven zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken;

2. DeCompany verleent voor de door haar geleverde zaken garantie aan de wederpartij, voor zover het betreft aan DeCompany toe te schrijven gebreken welke bij normaal gebruik aan de dag treden, zulks op basis van het navolgende systeem:

- binnen een maand  na factuurdatum: de kosten van herstel respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht, komen volledig voor rekening van DeCompany;

- binnen 2 maanden na factuurdatum: de kosten van herstel respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht, komen voor 2/3 deel voor rekening van DeCompany;

- binnen 3 maanden na factuurdatum: de kosten van herstel respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht, komen voor 1/3 deel voor rekening van DeCompany;

3. Indien door de fabrikant van de goederen een verdergaande garantie is gegeven aan DeCompany, zal deze garantie ook gelden voor de wederpartij. Indien DeCompany beslist dat de grieven terecht zijn, zal DeCompany handelen of conform de eventuele fabrieks- en/of grossiergarantie, of zelf het gebrek herstellen;

De wederpartij zal hieraan altijd haar medewerking moeten verlenen;

4. De garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of het uitgevoerd werk. Hieronder wordt o.a. verstaan: geen oververhitting bij centrale of andere verwarming, het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet bloot stellen aan grote koude, grote vochtigheid, grote warmte of grote droogte.

Artikel 16 - Geschillen en toepasselijk recht

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, is DeCompany bevoegd de wederpartij, ingeval de rechtbank bevoegd is, te dagvaarden voor de rechtbank te Breda.

2. Tenzij anders is overeengekomen, worden alle overeenkomsten beheerst door het Nederlands recht.

* * *